ΚΕ.Δ.Δ.Υ Αρκαδίας

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ είναι μια δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που λειτουργεί σε κάθε νομό της χώρας και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση, αντιμετώπιση και υποστήριξη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικία 4-22 ετών

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Καλωσόρισμα

Τι είναι το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.);

Είναι μια αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που υπάγεται και υποπτεύεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ιδρύθηκε το 2008 με το νόμο 3699 ΦΕΚ 199 /τ.α’/2-10-2008, ως συνέχεια των ΚΔΑΥ (ιδρυτικός Ν. 2817/2000).

Σκοπός του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι η προσφορά διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.
 Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αξιολογούν μαθητές 4 έως 22 ετών.
Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους.
Οι απόφοιτοι άνω των (18) ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στο χώρο του ΚΕΔΔΥ, από διεπιστημονική ομάδα, η οποία προσδιορίζει αν ο μαθητής ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προτείνει το κατάλληλο πλαίσιο φοίτησης και υποστήριξης του μαθητή.

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αρκαδίας στελεχώνεται από τα εξής μέλη διεπιστημονικής ομάδας:
Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εκπαιδευτικός Προσχολικής Ειδικής Αγωγής και Φυσιοθεραπεύτρια.


Πότε πρέπει να απευθυνθούμε στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.;

Όταν ο μαθητής εμφανίζει σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και  μάθησης.

Ποιοι είναι οι μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν:
 1. νοητική αναπηρία
 2. αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση)
 3. αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)
 4. κινητικές αναπηρίες
 5. χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα
 6. διαταραχές ομιλίας-λόγου
 7. ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως: δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία
 8. σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα
 9. διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού)
 10. ψυχικές διαταραχές
 11. πολλαπλές αναπηρίες
Ποια είναι η διαδικασία διάγνωσης-αξιολόγησης;

 •  Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αξιολογεί μαθητές που παραπέμπονται από σχολικές μονάδες με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα, καθώς και άλλα παιδιά μετά από αίτημα του γονέα ή του κηδεμόνα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα.
 •      Μετά από προγραμματισμένο ραντεβού ο μαθητής προσέρχεται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. συνοδευόμενος από τους γονείς του
 •     Ο μαθητής αξιολογείται από τον ψυχολόγο, τον ειδικό παιδαγωγό και κατά περίπτωση από τον λογοθεραπευτή ή φυσιοθεραπευτή
 •   Ο κοινωνικός λειτουργός ενημερώνεται από τους γονείς για το ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή
 •     Ακολουθεί συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας με σκοπό την έκδοση γνωμάτευσης για το μαθητή.
 •  Πραγματοποιείται ενημέρωση των γονέων, σε προγραμματισμένη συνάντηση.
 •    Εφόσον οι γονείς αποδεχτούν την εισήγηση του ΚΕΔΔΥ και υπογράψουν τη γνωμάτευση, ενημερώνεται η σχολική μονάδα που φοιτά ο μαθητής.